Van: Finance 4 Fashion B.V.
Adres:
Exloërveen 19
9574 PB Exloërveen
KvK nummer 66108977
Hierna te noemen de opdrachtnemer

Artikel 1. Definities

De hieronder genoemde definities hebben in het kader van onze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht tot dienstverlening uitvoert.
c. Opdrachtgever: de partij die de opdracht tot dienstverlening aanvaard.
d. Werkzaamheden: alle door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing in het geval voor de uitvoering van de overeenkomst derden zijn betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitsluitend schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op geen enkele wijze bindend en derhalve nietig.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend met in achtneming van de genoemde termijn van aanvaarding.
 2. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW met inbegrip van de eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 4. Indien de aanvaarding op separaat genoemde punten afwijkt van de in de offerte opgenomen aanbieding van de opdracht tot dienstverlening is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden tenzij met wederzijds goedvinden en schriftelijk overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen dezelfde opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren één en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden welke benodigd zijn om de werkzaamheden te verrichten ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden en kan derhalve de opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van eventuele samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan de opdrachtnemer geen of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald.
 11. Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van drie maanden.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een adequate uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst zo nodig aanpassen.
 2. Indien wijzigingen in de overeenkomst worden doorgevoerd, kan het tijdstip van de voltooiing van de werkzaamheden worden beïnvloed.
 3. De financiële consequenties van de wijziging van de overeenkomst worden door de opdrachtnemer van te voren bepaald en aan de opdrachtgever doorgegeven.
 4. Indien een vast honorarium (fixed fee) is overeengekomen zal de opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde termijn.
 2. Bij overschrijding van deze termijn worden de consequenties hiervan in onderling overleg bepaald en zo nodig schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7. Honorarium en kosten

 1. De door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (fixed fee) overeenkomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Naast het honorarium worden de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten en declaraties van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.
 6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 7. Over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting of verrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten.
 3. Indien opdrachtgever nalaat de betalingen binnen gestelde termijn te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd , onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst ten allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie van kosten als gevolg van bezettingsverlies alsmede de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
 3. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is ten allen tijden bevoegd na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien onder andere:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond hiertoe geven.
 3. Het verrichten van werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zorgt voor een aan de wettelijk gestelde ARBO normen werkplek indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtgever worden verricht.
 3. De opdrachtgever zal bij de uitvoering betrokken medewerkers niet benaderen of aannemen om direct of indirect bij de opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, in loondienst te treden gedurende 12 maanden na de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit dientengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.